Mame KakaoMame Kakao30歲的鋼彈模型資深玩家一枚!
最近入手了小小攝影棚,還開始經營專門的Twitter,
就想跟你分享些熱騰騰的鋼彈模型資訊!
Twitter @mamekaka0
  • PARTNERS