PRIVACY POLICY

ข้อสังเกตในการใช้งาน
ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ JAPANKURU โปรดอ่านและยินยอมที่จะมีเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้ นอกจากนี้เราจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ JAPANKURU. ในช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนรุ่นปรับปรุงของเอกสารฉบับนี้จะมีการปรับปรุงโปรดตรวจสอบเนื้อหาล่าสุด
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมด (ข้อความ, ภาพ, ฯลฯ ) และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์เป็น JAPANKURU หรือบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเนื้อหาทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเท ศญี่ปุ่นและกฎหมายระหว่างประเทศ ;. ใช้ส่วนตัว เป็นที่ต้องห้าม. นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครั ดเพื่อให้และใช้ (การปรับเปลี่ยนการทำซ้ำให้เช่า, ขายสิ่งพิมพ์ส่งและการกระจายเสียง) แก่บุคคลที่สามโดย ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ถูกต้อง. อย่างไรก็ตามการใช้ลำดับความสำคัญของแต่ละบุคคลที่ระบุไว้จะ ได้รับการเงื่อนไขบังคับ
เครื่องหมายการค้า
JAPANKURU เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Global Daily Co. , Ltd .. รายชื่อ บริษัท บริการผลิตภัณฑ์ที่มีการโพสต์บนเว็บไซต์นี้มีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัท ของเราเช่นเดียวกับแต่ละ บริษัท และองค์กร. ในเว็บไซต์ บริษัท องค์กรและ ชื่อผลิตภัณฑ์แสดงสำหรับ คำอธิบายขยายและคำอธิบาย แต่มีไม่ได้มีเจตนาที่จะมีจุดประสงค์และความตั้งใจที่จะละเมิดสิทธิเครื่อง หมายการค้า
คำปฏิเสธ
เมื่อโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ JAPANKURU เว็บไซต์ที่เราทำการศึกษาเพียงพอและยืนยันการทำงาน. อย่างไรก็ตามเราไม่รับประกันความถูกต้องความถูกต้องน่าเชื่อถือความปลอดภัยและสำหรับวัตถุประสงค์ เฉพาะของเนื้อหาของเรา. เรารับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ โดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นไม่มี โดยผ ู้ใช้ผ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์JAPANKURU อาจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้เปลี่ยนแปลงระ งับยกเลิกหรือยุติทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ URL นี้. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเส ียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการนี้ เว็บไซต์เนื้อหาในเว็บไซต์ของบ ุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ JAPANKURU เจ้าของความรับผิดชอบ แต่ไม่ JAPANKURU. นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง, JAPANKURU จะไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้พวกเขา
  • PARTNERS